Center za kreativne industrije

Povezujemo podjetja in kreativce, vodimo projekte in razvijamo modele sodelovanje z namenom ustvarjanja dodane vrednosti z inovacijami izdelkov, storitev in procesov.

O nas

O nas


Povezujemo podjetja in kreativce, vodimo projekte in razvijamo modele sodelovanje z namenom ustvarjanja dodane vrednosti z inovacijami izdelkov, storitev in procesov. Z eksperimentiranjem med izzivi, industrijami in znanji ustvarjamo realne možnosti za izboljšave izdelkov, storitev in procesov, ki dvigujejo konkurenčnost na trgu.

Center za kreativne industrije je neprofitno zasebni zavod ustanovljen leta 2016 s strani proizvodnih podjetij iz različnih panog Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Marles hiše Maribor d.o.o., Mikropis Holding d.o.o., Steklarna Hrastnik d.o.o., ki so prepoznala velik potencial za sodelovanje z ustvarjalci pri procesu inoviranja lastnih produktov, storitev in procesov. Združila so sredstva za spodbujanje in razvoj delovanja zavoda, da bi prebudila potencial znanj, izkušenj in industrij slabše razvitih regij. Podjetja ciljajo na doseganje večjega tržnega potenciala in mednarodne konkurenčnosti. Združili so se s strokovnjaki, ki so svoje izkušnje pridobivali v kulturnem in kreativnem sektorju, nekateri tudi kot člani ekipe, ki so v letih 2010-2013 vodili in izvajali Evropsko prestolnico kulture Maribor 2012.

Inovativnost v podjetja s KKI


Glede na položaj Slovenije v primerjavi z razvitimi članicami EU ter potencial, ki ga predstavlja KKS za gospodarsko rast in zaposlovanje, verjamemo, da se je z usmerjanjem v spodbujanje razvoja in rasti tega sektorja in povezovanjem s preostalimi sektorji gospodarstva in z javnim sektorjem, možno prebuditi stalen razvoj gospodarstva in s tem obilja v družbi.

Pozitiven učinek razvoja kulturnih in kreativnih industrij je bil s študijami dokazan na različnih področjih, v turizmu, modni industriji, industrij luksuznih izdelkov ter v tradicionalni proizvodni industriji. Podjetja, ki za ustvarjalne dejavnosti porabijo dvakrat več od povprečne porabe za ta namen, imajo za 25 odstotkov več možnosti, da ustvarijo inovativen izdelek.

Potrebe in priložnosti za sodelovanje med podjetji in KKI:

  • za povečanje tržnega deleža KKI in s tem inovativnih storitev in produktov je potrebno bistveno agresivnejše nastopati na trgu;
  • priložnost povezovanja z novonastalimi oz. nastajajočimi podjetji;
  • pomemben element delovanja na trgu je tudi ustvarjanje priložnosti v prihodnosti skozi izobraževanja in usposabljanja bodočih in potencialnih uporabnikov storitev;
  • hitrejše vključevanje dizajna v inovacijsko politiko (strateška področja ukrepanja, spodbujanje razumevanja vpliva dizajna na inovacije, spodbujanje inovativnosti v industriji temelječe na dizajnu za namen krepitve konkurenčnosti, spodbujanje vključevanja dizajna za razvoj javnega sektorja);
  • R & R / inovacije, kako kultura prispeva h gospodarski rasti in konkurenčnosti. Indikatorji prelivanja učinkov kažejo na potencial inovativnih idej v sektorju kulture, ki prispevajo k raziskavam in razvoju kot tudi inovacijam v drugih sektorjih,
  • spremljanje potreb delodajalcev po ustreznem znanju in usposobljenosti kadrov, prožne oblike učenje, ki temelji na sodelovanju med delodajalci in visokošolskimi zavodi v obliki razvoja inovativnih/aktivnih učnih metod, praktičnega usposabljanja, raziskovalnih projektov, kariernega svetovanja in preverjanja kakovosti;
  • pomanjkanja znanja s strani kreativcev za lasten obstoj v gospodarskem okolju, ne najdejo tržnih priložnosti oz. nimajo sredstev in znanj za nastop na trgu, kar pomeni neizkoriščen potencial;
  • pomanjkanje razvojnih sredstev, ki jih vlagajo podjetja sama v raziskave in analize glede poslovnih odločitev novih produktov in storitev.

Naš namen


Inovacije

inovirati produkte, storitve in procese z izrazito dodano vrednostjo in tržnim potencialom

Potencial

uporabiti potencial potrošnikov in zaposlenih za inoviranje

Povezovanje

povezovanje podjetij in kreativcev skozi izzive podjetij ter s podpornim gospodarskim okoljem

Podpora

podpora razvojnim oddelkom podjetij

Izboljševanje

izboljševanje modelov sodelovanja za spodbujanje inovativnosti v podjetjih

Izobraževanje

izobraževanje in svetovanje s področja poslovanja, trženja, raziskovanja

Povečevanje možnosti

povečati možnosti zaposlovanja in razvoja dejavnosti kreativcev

Kontakt


Želite sodelovati z nami? Pokličite nas ali pa nam pošljite elektronsko pošto!

+386 41 123 456